Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Nyereményjáték szabályzat

Az aktuálisan futó nyereményjátékunk szabályzata:

1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a Cerkabella Bt. (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott https://www.facebook.com/partimedve/ oldalon futó „nyereményjáték”- ra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

2. Kik vehetnek részt a Játékban?

·       A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).  

·       Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.  

·       Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

·       A Játékban a Szervező és a dolgozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

·       A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

·       Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

·       A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

·       A Játékosok a Játékban való részvételükkel elfogadják, hogy nevüket és e-mail címüket megosztják a Játék Szervezőjével.

 

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2020. 08. 21.- 08. 25. 23:59

Sorsolás: legkésőbb 2020. 08. 28. 15:00

Nyertesek száma: 1 játékos

 

Nyeremény:

  • 1 db. könyv: Méhes György: Tatárok a tengeren
  • 1 db. gumikacsa fűrdőjáték

 

·       Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 1 órán belül.

 

A játék menete: A játékban való részvétel egyetlen feltétele, hogy a Játékosnak válaszolnia kell hozzászólásban a nyereményjátékhoz tartozó Facebook bejegyzésben feltett kérdésre. Ezt követően a Játékosnak lehetősége van megosztani és kedvelni a bejegyzést népszerűsítés céljából, valamint feliratkozhat hírlevelünkre a bejegyzésben szereplő linken. Ezek végrehajtása azonban teljesen önkéntes, egyik sem feltétele a Játékban való részvételnek.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. A Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális üzenőfali játékának menetét.

 

A nyertest véletlenszerűen választjuk ki. 

 

4. Nyeremények, nyertesek

 

A Játék során a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra.

 

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

 

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.

A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 1 órán belül.

 

Pót nyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pót nyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

·       ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

·       ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;

·       ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

·       egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

·       egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

·       jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

·       adózáshoz szükséges adatait nem adja meg

 

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

6. Nyeremények kézbesítése

 

A nyereményt a nyertesnek az általa megadott címre küldjük ki a sorsolást követő héten. 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

8. Adatkezelés és adatvédelem

 

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A hírlevél feliratkozók adatait a későbbiekben hírlevél kampányok címzettjeiként lesznek használva.

 

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

 

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 

·       hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, telefonszám, postacím, e-mail cím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

·       feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

·       A Játékosok a Játékban való részvételükkel elfogadják, hogy nevüket és e-mail címüket megosztják a Játék Szervezőjével.

 

 

 

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

10. Vegyes rendelkezések

 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

 

Keresés